Condes 9 - ny funktionalitet

Condes 9 har været undervejs i et stykke tide. Nu er tiden kommet til at frigive den nye version. Selvom det har taget noget tid, så har det forhåbentlig været værd at vente på – listen af nye funktioner er lang.

De nye funktioner er lavet på basis af tilbagemeldinger fra brugere af Condes. Funktionerne dækker en bred vifte af kategorier.

Denne beskrivelse giver en kort introduktion.

Banelægning

Sløjfer / "Sommerfugle"

loop.png

Man kan skabe en bane med sløjfer eller "sommerfugle" ved at indsætte en sløjfe i banen.  Hvis du kender stafetbaner, ligner dette meget at indsætte en gafling i en stafetbane.

Banen til venstre har en "sommerfugl" med post 31 som fællespost, og den har to sløjfer bestående af 38,39, henholdsvis 41,43.   Dette giver to variationer: AB, og BA, hvor AB tager posterne i rækkefølgen -31-38-39-31-41-43-31-, og BA tager sløjferne i den modsatte rækkefølge, altså -31-41-43-31-38-39-31-.  Fra udskrifts-vinduet kan man udskrive disse variationer.

Man kan selvfølgelig også lave en sløjfe, som har banens startpunkt som fællespost.

Kortskifte

Condes understøtter at en bane kan have kortskifte.  Denne funktion har eksisteret i lang tid, og den gør, at man kan dele en bane op i dele, og udskrive hver af disse dele på forskellige sider, eller dele banen op på forskellige kort..
I Condes 8 kunne man udpege en postplacering som en ”post med kortskifte”, og dette ville gøre, at man kunne dele alle de baner, som besøgte postplaceringen.
Condes 9 gør det mere fleksibelt at håndtere kortskifte.  Kortskifte kan konfigureres individuelt for hver bane, så man markerer på den aktuelle bane hvor kortskiftet finder sted. 

Beregning af banelængde ad vejvalglinien

For MTBO-baner skal banelængden måles langs det bedste vejvalg.  Condes 8 havde en linie fra start til mål, langs hvilken banelængden blev beregnet.. Det var op til banelæggeren at bøje denne linie til at følge det bedste vejvalg.  Lidt besværligt, kan man sige.
I Condes 9 er der i stedet en vejvalgs-linie tilstand, hvor man kan tegne en vejvalgs-linie for hvert delstræk mellem to poster.  Banelængden bliver så beregnet ad disse linier.  Hvis det samme delstræk bruges på flere baner, behøver man kun tegne vejvalget én gang.

Beregning af bane-stigning

For a gøre det lettere at beregne en banes stigning, kan man i Condes 9 indtaste stigningen for hvert delstræk.  Condes vil så beregne den samlede stigning for banen.  Hvis samme delstræk bruges på flere baner, behvøre man kun at indtaste stigningen én gang.
Da stigningen naturligvis ikke er den samme i hver sin retning på delstrækket, kan man indtaste forskellige stigninger for de to retninger.  Banelægningsteknisk er det dog i almindelighed frarådet at bruge det samme delstræk i modsatte retninger.

Flere postenheder

Der kan være situationer, hvor man har behov for at placere flere elektroniske postenheder på samme post og hvor disse enheder har forskellige kontrolnumre.  Det er vigtigt for klipkontrollen, at løbsadminstrationsprogrammet kender til disse postenheds-numre..
For at klare denne situation, kan man tildele flere postenheds-numrer til samme post, og Condes 9 eksporterer enheds-numrene i XML-filen til løbsadministrationsprogrammet. Condes 8 havde også denne funktion, dog kun for for EMIT enheder.

Stafet-funktioner

Flexible Gaflinger

gafling.png 

Traditionelt har Condes krævet, at der før hver gafling og efter hver gafling har været en fællespost.  For at kunne skabe banevariationer, som dækker alle delstræk har dette været et must.

En "tur-gafling" er en gafling, hvor du deler turene, så for eksempel tur 1 og tur 3 tager én gren, og tur 2 og tur 3 tager en anden.  (Dette er i virkeligheden en måde at begrænse antallet af mulige banevariationer ved at koble nogel af gaflingerne, som kun bruges på visse ture).

Når man bruger tur-gaflinger, kan man være mere fleksibel om de fællesposter, som skal være før og efter en gafling.  Der behøves ikke nogen fællesposter for og efter tur-gaflinger, og fællesposter før og efter almindelige gaflinger behøver ikke at være placeret umiddelbart i tilslutning til gaflingen.  Det er tilstrækkeligt, at fællesposten findes i tilslutning til gaflingen, når tur-gaflingen er "opløst".  I eksemplet til venstre er post 35 fællespost før gaflingen med posterne 36 og 37, fordi turene 1 og 3 begge går via 35.  For gaflingen med 39 og 40 er det nødvendigt med en fællespost, post 38.

Koblede Gaflinger

I nogle tilfælde er det praktisk at kunne begrænse antallet af variationer ved at koble gaflinger.  En gafling tidligt på banen kan kobles med en gafling senere på banen, så en løber altid løber samme gren i begge gaflinger.

Denne funktionalitet findes allerede i Condes 8, hvor det kaldes where it is called "bind fork".  I Condes 9 er konceptet udvidet, så man kan have flere sæt koblede gaflinger.  Når man tildeler et "koblingsnummer" til en gafling indgår den i en koblingsgruppe, og når Condes skaber bane-variationer, vil det samme gren-bogstav altid blive brugt for alle gaflinger i samme koblingsgruppe.  Gaflinger fra samme koblingsgruppe vises med samme farve i bane-vinduet.

I eksemplet er første og tredie gafling koblet i "grøn" gruppe, og anden og fjerede gafling er koblet i "orange" gruppe.  En løber, som har post 42 i første gafling vil altid få post 43 i tredie gafling.

coupled_forks.png

Stafet-hold funktionalitet

I Condes 9 kan man danne stafethold.  Et stafethold har et navn eller et nummer og for hver tur har det en bane-variation.  Man kan udskrive kort til stafetholdet, sådan at kortet er mærket med hold-navnet og tur-nummeret.

  • Man kan tildele bane-variationer manuelt ved at indtaste koderne, eller man kan lade Condes tildele bane-variationer.  Condes tilbyder forskellige muligheder når man tildeler banevariationer til et hold, som for eksempel "minimér antallet af brugte banevariationer" og "tillad et hold at have en tur fælles med et andet hold".

stafetstativ.jpg

  • Condes udskriver et kort til hver løber mærket med hold-navnet/nummeret og tur-nummeret på bagsiden.
  • Stafethold kan importeres fra løbsadministrations-systemet via en XML-fil. Holdene kan eksporteres tilbage til løbsadministrations-systemet, når banevariationerne er tildelt til holdene,  så klipkontrol forenkles.

Banepåtryk

Banepåtryksmuligheder

  • Indstillingerne for linietykkelse på banepåtryk har nu separate værdier for delstræk-linier og cirkler.

  • Banepåtryksfarven, overprint-effekt for banepåtryk og indstillinger for hvid kant på cirkler og numer kan nu indstilles separat for hvert canvas.

  • Man kan nu styre påtryksfarven individuelt for hver post.  Tilsvarende kan kan man styre andre indstillinger, såsom hvid kant individuelt for hver post.

Flere postcirkel-muligheder

Man kan styre individuelt for hver post om der skal tegnes en prik i centrum af cirklen.

Skalerbare banesymbol-størrelser

Når man printer den samme bane ved flere målestokker, er den mest brugte måde at bruge et nyt canvas med det samme kort og de samme poster, men sætte en anden udskriftsmålestok for det nye canvas.  Normalt har postcirkler en standardstørelse.  Ønsker man imidlertid at forstørre postcirklerne når man udskriver i en større målestok, så er der nu en indstilling, hvor man kan koble cirkel- og linie-dimensioner til det oprindelige canvas, men skalere dimensionerne proportionalt med udskriftsmålestokken, så posterne skalerer tilsvarende som kortet.

Tvungen Overgang-symbol kan strækkes/krympes i begge retninger

Ved at trække i hjørnerne af symbolet, kan man gøre symbolet bredere og/eller længere.

long_bracket.png 

wide_bracket.png


En tvungen overgang går ikke altid gennem et enkelt punkt såsom en låge eller port, men er måske en længere passage eller bredere passage.  Dette kan nu vises ved at tilpasse størrelsen og formen af tvungen overgang-symbolet.

Postnummer-placering

Der findes nu en funktion, som kan overføre placeringen af postnummeret i forhold til postcirklen til alle forekomster af posten på alle baner.

Postbeskrivelser

Udseende af løse postbeskrivelser

Når man udskriver løse postbeskrivelser via menuen Udskriv / Postbeskrivelser, er der nu en ny knap "Udseende".
Udseende-indstillingerne gælder, når man udskriver løse postbeskrivelser fra Udkskriv /Postbeskrivelser-menuen.  Indstillingerne gælder også som standard-indstilligner, når man skaber en ny postbeskrivelse på kortet.  Ændringer i indstillingerne vil dog ikke påvirke eksisterende postbeskrivelser, som allerede er placeret på kortet.

Tidsstart i postbeskrivelsen

Der er nu en indstilling, så man kan vise en mærket rute fra tidsstart til start i postbeskrivelsen.

Postbeskrivelser for "Alle poster"

Når man udskriver postbeskrivelser for alle poster kan man nu vælge et udsnit af posterne.

Nye indstillinger for løse postbeskrivelser

Når man udskriver løse postbeskrivelser, findes der allerede en valgmulighed "Fyld siden med kopier af postbeskrivelsen".  Hidtil, når en postbeskrivelse ikke kunne være i én kolonne, blev kun én kopi udskrevet.  I Condes 9 udskrives flere kopier også i dette tilfælde.

Grafik-layout

Layout-grafik

Man kan nu flytte de enkelte grafik-objekter ovenover eller nedenunder hinanden (Z-order).  Maskerede områder betragtes nu som grafik-objeketer og kan flyttes ovenover eller nedenunder andre grafik-objekter.
Man kan også have grafik-objekter, som kun vises på en enkelt bane.

Yderligere Tekst-objekt-muligheder

Tekst-objektet bruges til at sætte tekster på kortet.  Man kan vælge mellem en række forud-definerede tekter eller man kan indtaste en selvvalgt tekst.  I Condes 9 har tekst-objektet yderligere foruddefinerede muligheder, såsom stafet-tur-nummer, stafet-variationskode og stafet-hold-nummer.

Kopiere/Klistre bane- og grafik-objekter

Bane- og grafik-objekter kan nu kopieres og klistres via Windows-klippebordet.  Dette bruges for eksempel til at kopiere objekter mellem baner eller canvas-er.

Maskeret område-muligheder

Nye muligheder for maskeret område omfatter følgende:

  • Maskeret område farve-indstilling.  Farven kan sættes individuelt for hvert maskeret område.  Tidligere var et maskeret område altid hvidt.
  • Et maskeret område, som dækker hele kortet
  • Man kan "klippe" et hul i et maskeret område.  Dette kan være nyttigt i en træningsøvelse til at maskere et større område og klippe huller for at vise kortet omkring hver post.  Også nyttigt til grafik-layout.

Udskrivning og Eksport

PDF-Eksport

Condes 9 har en indbygget PDF-export, som kan eksportere kort og baner til en PDF-fil.  Kortene kommer med som separate sider i den samme fil.  Man kan også eksportere kort til stafet-hold i en PDF-fil
Funktionaliteten med at udskrive banenavn og stafet-information på bagsiden af kortet er også tilgængelig i PDF-eksport, således at man kan sende ÉN fil med alle kort, inklusive bagsiderne, til trykkeren for professionel tryk.

Banenavn på bagsiden af kortet

Man kan nu udskrive banenavnet og anden information såsom stafethold-navn og stafet-tur på bagsiden af kortet.  Dette kræver naturligvis at man har en printer, som understøtter dobbeltsidet udskrift.

Udskriv alle baner på ét kort

Der er nu en valgmulighed, når man udskriver kort med baner, at man kan udskrive alle (valgte) baner på samme kort.  Dette kan være nyttigt til træningsøvelser, hvor man har flere baner, som skal løbes efter hinanden.

Real World-koordinater (Geo-positionering)

Real World-koordinater refererer til en geografisk placering og kan således lokalisere f.eks. poster, i forhold til et geografisk koordinatsystem.
Condes 9 læser real-world-koordinater fra et OCAD-kort, hvis det er geo-positioneret, og eksporterer real-world-koordinater for hver post i banedata-eksport-filen.  Dette er nyttigt fx. for GPS-tracking og vejvalgs-programmer.

Skalér til sidestørrelse

Ved udskrift fra Banelayout-editoren, er der nu en valgmulighed, så man kan "skalere til sidestørrelsen".  Dette vil "krympe" kortet, så det kan være på én side.

Understøttelse af nyt IOF XML-format

Condes 9 understøtter IOF XML ver 3 i tillæg til de allerede eksisterende IOF XML ver 2 og ver 1.   XML-export-funktionen understøtter banedata-eksport såvel som stafet-hold import og eksport.

Banelayout-editor-opdateringer

Auto-save-function

For det tilfælde, at Condes måtte gå i baglås eller kommer ud for et uforudset stop, er der nu en auto-gem-funktion, som automatisk gemmer løbsfilen, og en auto-genskab-funktion, som hjælper med at genskabe løbet når du starter Condes igen.

Ændringer tidsstemples

Ændringer til poster, baner, klasser, stafethold, osv tidsstemples nu så man kan holde rede på hvornår hvert objekt senest blev ændret og af hvem.  Dette kan være nyttigt, når man deler en løbsfil med andre banelæggere.

Konsistens-check

Når man udskriver, checker Condes, at "databasen" er konsistent (f.eks. checkes om alle poster på en bane faktisk er oprettet som postplaceringer).  Tidligere ville en inkonsistens forhindre at man kunne udskrive banen.  Dette er ændret, så inkonsistensen i stedet fremhæves, og udskrift er stadig mulig.

Åbn OCAD-fil

Man kan nu skabe et nyt løb ved at vælge en kort-fil i Filer  / Åbn menuen.  Kortfilen vil så automatisk blive knyttet til den nye løbsfil.  Hensigten er at gøre det lettere at starte for de, som endnu ikke er så fortrolige med løbsfil-konceptet.

Kun én Condes åben

Tidligere var det sådan, at når man klikkede på en løbsfil i Windows stifinder eller på skrivebordet, så ville en ny instans af Condes blive åbnet, også selvom Condes allerede var kørende.   Nu vil Condes checke om programmet allerede kører og åbne filen i den allerede kørende Condes-instans.

Et ekstra Dæmp-kort niveau blanker kortet

I Banelayout-editoren er der nu 3 dæmpnings-niveauer mod tidligere 2.  Det nye dæmpningsniveau blanker kortet helt ud.

Træningsøvelse-function

Vælg OCAD-symboler og farvelag

Når man bruger en OCAD-kortfil, kan man nu vælge i en liste af kortets signatur-symboler og slå dem til eller fra, så kun de valgte vises.  Dette kan f.eks. bruges til kurvekort.   Der er også en liste over kortets farvelag, så man slå disse til eller fra.

OCAD 11-understøttelse

Condes 9 understøtter OCAD 11 kortfiler, inklusive det nye OCAD layout-lag.